تحلیل تابلوی نقاشی راهی به جلجتا اثر پیتر بروگل بر اساس آراء میخائیل باختین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، گروه هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، خوراسگان، اصفهان، ایران.

2 استادیار گروه هنر، مرکز تحقیقات افق های نوین در معماری و شهرسازی، دانشکده هنر، معماری و شهرسازی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،  نجف آباد، ایران.

چکیده

پیتر بروگل از نقاشان فلاندر قرن شانزدهم می باشد که در آثارش زمینه های فرهنگی و تاریخی مورد توجه قرار گرفته و ویژگی های جامعه اش را به نمایش گذاشته است. نحوه ی اجرای نقاشی هایش او را به عنوان بزرگترین هنرمند کمیک میان رنسانس و قرون وسطی معرفی می کند. برای رسیدن به درکی عمیق تر و معنایی تازه تر از نقاشی های او باید آنها را در رابطه با زمینۀ فرهنگی که در آن ایجاد شده اند مطالعه کرد. گفتگومندی از ویژگی های آثار بروگل است. باختین، از شاخص ترین نظریه پردازانی است که به مفهوم گفتگومندی پرداخته است. پژوهش حاضر به هدف بررسی یکی از تابلو های معروف بروگل به نام "راهی به جلجتا" و ارتباط آن با آراء باختین در زمینه گفتگومندی و چندصدایی را به روش توصیفی – تحلیلی مورد مطالعه قرار می دهد. مؤلفه های گفتگومندی و چندصدایی ذکر شده توسط باختین در اثر بروگل شناسایی، معرفی و تطبیق داده می شوند. نتایج بدست آمده نشان می دهد این اثر بر اساس نظریه گفتگومندی باختین عناصر گفتگومندی و چند صدایی بودن لازم را دارا می باشد و به وسیله پنج مؤلفه معرفی شده در مقاله از جمله؛ روایت، تضادهای تصویری، صدا وحرکات و حالات روحی، توانسته شرایط گوناگون جامعه خود را به نمایش بگذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


احمدی، بابک( 1386) ساختار تأویل متن، تهران، مرکز . باختین، میخائیل(1387) زندگی، اندیشه ها و مفاهیم بنیادین، ترجمۀ غریب رضا غامحسین زاده، روزگار.
باختین، میخائیل(1391)، سودای مکالمه، خنده، آزادی ترجمه محمد جعفی پاینده تهران، چشمه .
باختین، میخائیل(1396) مسائل بوطیقای داستایوفسکی، ترجمۀ نصرا... مرادیانی، حکمت کلمه.
باختین، میخائیل( 1396) تخیل مکالمه ای(جستارهایی دربارۀ رمان)، رویا پورآذر، نی.
باختین، میخائیل(1399) زیبایی شناسی و نظریۀ رمان، ترجمۀ کتایون شهپرراد، کتاب آبان.
باختین، میخائیل(1400) هنر و پاسخگویی(نخستین جستارهای فلسفی)، ترجمۀ سعید صلح جو، نیلوفر.
باختین، میخائیل(1400) پرسش های بوطیقای داستایوفسکی، ترجمۀ سعید صلح جو، نیلوفر.
بروگل، پیتر( 1564 ) تابلوی راهی به جلجتا . پاکباز، رویین( 1378) دایره المعارف هنر تهران، فرهنگ و هنر .
تودوروف، تزوتان( 1377) منطق گفتگویی ، ترجمه داریوش کریمی ، تهران مرکز.
سلطان کاشفی، جلال الدین( 1390) بررسی عناصر چند وجهی در سبک کوبیسم و ارتباط با چند صدایی در موسیقی، کتاب گفتگومندی در ادبیات و هنر، تهران، سخن .
ساموئل، تیفن( 2005 ) کتاب بینامتنیت، تهران، علمی پژوهشی .
ژیونو، آن کلر(2005 ) در آمدی بر بینامتنیت، تهران، علمی پژوهشی .
مهدوی، فاطمه( 1377 ) مقاله نقاشی برزخی یا برزخ یک نقاش، مجله مطالعات هنرهای تجسمی، شماره 1.
نامورمطلق،بهمن(1387) مقاله باختین، گفتگومندی و چندصدایی، مجله پژوهش نامه علوم انسانی، شماره 57.
Alpers,Svetlana .(Bruegels festive peasants,simiolus: Netherlands Quarterly for thr history of art vol6, no ¾ (1972 – 1973). Bakhtine,Mikhail, 1970. La poetique de dostoievski, paris: seuil,1970, loeuvre de francois Rabelais, paris : gallimard. Bakhtin ,m,m (1984) . Rabelais and his world .h . isowolsky (tr) , Bloomington : Indiana university press.
Stewart ,Alison . paper festivals and popular entertainment : the kermis woodcuts of sebahd beham in reformation Nuremberg , sixteenth century journal 24, no .2 (summer , 1993). Abstract :