نویسنده = حیدری باباکمال، یداله
تعداد مقالات: 2
1. تأملی بر تنوع مضامین هنری و منشأ کاشی‌های قاجاری تکیۀ معاون-الملک کرمانشاه

دوره 21، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 53-64

محمد ابراهیم زارعی؛ یداله حیدری باباکمال


2. بررسی و تحلیل نقش‌برجسته‌های قاجاری مجموعه‌ سنگ تاق‌بستان، کرمانشاه*

دوره 19، شماره2، تابستان 1393، صفحه 27-36

محمد مرتضایی؛ مریم دهقان؛ یداله حیدری باباکمال