نویسنده = حسامی، منصور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی هرمنوتیک پل ریکور و تأویل مخاطب از اثر هنری با تکیه بر عنوان

دوره 19، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 19-26

پروانه رجبی نژاد؛ منصور حسامی