نویسنده = ابوالقاسمی، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. پدیدارشناسی رنگ در نقاشی

دوره 23، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 13-22

محمدرضا ابوالقاسمی


2. زیباشناسی «نمود» و ظهور امپرسیونیسم

دوره 21، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 5-12

محمدرضا ابوالقاسمی