نویسنده = نصری، امیر
تعداد مقالات: 2
1. گذر معنا از نگاره به فرانگاره

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 13-20

مازیار زند؛ سعید زاویه؛ امیر نصری