نویسنده = محمدزاده، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و بررسی نقش رویکرد احساس گرا در طراحی تایپفیس فارسی

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 115-124

صداقت جباری؛ مسعود محمدزاده