نویسنده = صرامی، عارفه
تعداد مقالات: 1
1. تصویر، ایماژ (پی انگاره) و ادراک بصری

دوره 23، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 5-12

عارفه صرامی؛ اصغر فهیمی فر