نویسنده = حسین اردلانی
تحلیل ادراک اثر هنری در نسبت میان آشنایی زدایی و فرآیند نشانگی

دوره 24، شماره 4، دی 1398، صفحه 39-48

10.22059/jfava.2019.273526.666118

ستاره احسنت؛ حسین اردلانی؛ محمد جواد صافیان؛ کیانوش ذاکرحقیقی


تحلیل هنر تعاملی با رویکرد پدیدار شناسانه از منظر مرلوپونتی

دوره 23، شماره 4، دی 1397، صفحه 5-12

10.22059/jfava.2018.249001.665847

محمد جواد صافیان؛ هما نوزاد؛ حسین اردلانی