نویسنده = ����������������� �������������� ����������