نویسنده = ������ ���������� ������������ ������ ��������
گونه شناسی سفال نگاره های چندرنگ کرمان در عصر صفوی

دوره 26، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 47-57

10.22059/jfava.2021.309473.666561

حمیدرضا روحانی راوری؛ سید سعید سید احمدی زاویه؛ حسن سلاجقه