کلیدواژه‌ها = شاهنامه
روایت شاهنامه بر جام سفالین بیژن و منیژه

دوره 20، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 49-58

10.22059/jfava.2015.55444

عاطفه فاضل؛ محمد خزایی


تجلی آیین ور در نگاره گذر سیاوش از آتش

دوره 2، شماره 41، فروردین 1390، صفحه 53-62

سمیه رمضان ماهی؛ سیدمحمد فدوی؛ حسن بلخاری