کلیدواژه‌ها = شاهنامه
تعداد مقالات: 3
1. روایت شاهنامه بر جام سفالین بیژن و منیژه

دوره 20، شماره 1، بهار 1394، صفحه 49-58

عاطفه فاضل؛ محمد خزایی


2. ویژگی های اژدها در نگارگری عصرصفوی با تأکید برتوصیفات فردوسی در شاهنامه

دوره 4، شماره 49، پاییز 1391، صفحه 31-44

بهاره براتی؛ اصغر کفشچیان مقدم


3. تجلی آیین ور در نگاره گذر سیاوش از آتش

دوره 2، شماره 41، بهار 1390، صفحه 53-62

سمیه رمضان ماهی؛ سیدمحمد فدوی؛ حسن بلخاری