کلیدواژه‌ها = تصویر
تصویر، ایماژ (پی انگاره) و ادراک بصری

دوره 23، شماره 2، تیر 1397، صفحه 5-12

10.22059/jfava.2017.232572.665647

عارفه صرامی؛ اصغر فهیمی فر


تحلیل ساختاری نقد نقاشی

دوره 19، شماره1، خرداد 1393، صفحه 5-12

10.22059/jfava.2014.50292

محمدرضا ابوالقاسمی


تغییرات زاویه دید و همبستگی آن با دگرگونی های معنایی در هنرهای دیداری

دوره 3، شماره 46، آذر 1390، صفحه 5-14

مهرداد صدقی؛ حبیب الله آیت اللهی؛ مصطفی گودرزی