نویسنده = جعفری دهکردی، ناهید
تعداد مقالات: 2
1. نماد و نمون قدمگاه در تاریخ شرق، با تأکید بر نگاره قدمگاه فالنامه تهماسبی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 69-80

ناهید جعفری دهکردی؛ سیده مریم ایزدی دهکردی