نویسنده = صمد سامانیان
جنبش مینگی و معیارهای زیبایی آن، در سفال ژاپن

دوره 21، شماره 3، آذر 1395، صفحه 95-106

10.22059/jfava.2016.59662

صمد سامانیان؛ سید‌سعید سید‌احمدی زاویه؛ نگار کفیلی


بررسی مضامین تصویری کاشی های نقش برجسته موجود در تالار اصلی کاخ موزه گلستان*

دوره 19، شماره1، خرداد 1393، صفحه 59-72

10.22059/jfava.2014.50297

صمد سامانیان؛ محمود میرعزیزی؛ ابوالفضل صادقپور فیروزآباد