نویسنده = ناصر کلینی ممقانی
بررسی میزان انطباق جهت سطوح و حرکت چشم انسان در درک تصویر بر اساس روانشناسی گشتالت*

دوره 18، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 75-84

10.22059/jfava.2014.36445

ناصر کلینی ممقانی؛ میرهادی سیدعربی؛ حسین ناصر الاسلامی