نویسنده = ترنم تقوی
تعداد مقالات: 2
1. خوانش بینامتنی آثار فیگوراتیو منصور قندریز

دوره 25، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 95-104

ترنم تقوی؛ محبوبه پهلوان


2. خوانشی در باب معاصریت در هنر

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 5-14

ترنم تقوی؛ اصغر کفشچیان مقدم؛ محبوبه پهلوان