کلیدواژه‌ها = نشانه شناسی
معناکاوی نقش مایه درخت کهنسال در نگاره خون دماغ شدن اسکندر و آسائیدن او از هفت اورنگ جامی

دوره 27، شماره 3، آذر 1401

10.22059/jfava.2022.297443.666423

مریم رحمتی؛ ایمان زکریایی کرمانی؛ ایمان زکریایی کرمانی


تحلیل ساختار روایت در نگاره "مرگ ضحاک" بر اساس الگوی کنشی گریماس

دوره 3، شماره 45، آذر 1390، صفحه 23-34

اشرف السادات موسوی لر؛ گیتا مصباح


تحلیل ارتباطات نوشتاری در حوزه بیان هنری

دوره 2، شماره 43، مرداد 1390، صفحه 35-44

میترا معنوی راد؛ ابوالقاسم دادور


بررسی نقش محصول به عنوان واسطة منطقی بین طراح و استفاده گر

دوره 2، شماره 42، تیر 1390، صفحه 67-74

سیدمحمد خلیل اثنی عشری؛ سیدهاشم مسدد