نویسنده = محسن مراثی
ماهیت فضا و زمان در آثار چند رسانه ای کتی پاترسون

دوره 23، شماره 3، مهر 1397، صفحه 21-30

10.22059/jfava.2018.250296.665859

راضیه مختاری دهکردی؛ احمد نادعلیان؛ محسن مراثی