نویسنده = محسن مراثی
تعداد مقالات: 6
1. ماهیت فضا و زمان در آثار چند رسانه ای کتی پاترسون

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 21-30

10.22059/jfava.2018.250296.665859

راضیه مختاری دهکردی؛ احمد نادعلیان؛ محسن مراثی