نویسنده = زهرا رهبرنیا
تعداد مقالات: 5
3. پیام رسانی فضای منفی در پوستر

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 117-124

10.22059/jfava.2019.69820

مطهره سراج؛ زهرا رهبرنیا