کلیدواژه‌ها = عکس
خوانش انتزاعی مردان و خوانش انضمامی زنان مطالعه کانونی گروه‌های مخاطبان از برخی عکس های ایرانی

دوره 24، شماره 2، تیر 1398، صفحه 91-102

10.22059/jfava.2018.266264.666041

معصومه باباجانی سنگتابی؛ محمدرضا مریدی؛ محمد خدادادی مترجم زاده


عکس: چالش دلالت عینی و مفهوم ضمنی

دوره 21، شماره 3، آذر 1395، صفحه 65-74

10.22059/jfava.2016.59657

محمد خدادادی مترجم زاده


خوانش عکس، به مثابه هرمنوتیکِ امر خصوصی

دوره 2، شماره 43، مرداد 1390، صفحه 17-24

محمد حسن پور؛ علیرضا نوروزی طلب