نویسنده = �������������� ����������
خوانش نشانه‌شناسانه ی دو اثر احمد عالی با عنوان"خودنگاره"

دوره 26، شماره 3، آذر 1400، صفحه 109-118

10.22059/jfava.2021.309229.666556

سپیده سامی؛ مریم عادل؛ مصطفی گودرزی


تغییرات زاویه دید و همبستگی آن با دگرگونی های معنایی در هنرهای دیداری

دوره 3، شماره 46، آذر 1390، صفحه 5-14

مهرداد صدقی؛ حبیب الله آیت اللهی؛ مصطفی گودرزی


نوع لباس و نمادهای رنگ در عرفان اسلامی

دوره 2، شماره 44، مهر 1390، صفحه 5-14

مریم مونسی سرخه؛ فریده طالب پور؛ مصطفی گودرزی