نویسنده = ابوالقاسم دادور
تعداد مقالات: 5
5. پوشاک ایرانی ایزد مهر، نمادی شرقی در فرهنگ و تجلیات میترا در غرب

دوره 18، شماره 3، مهر 1392، صفحه 1-13

10.22059/jfava.2013.36410

ابوالقاسم دادور؛ سید علی میرعمادی