کلیدواژه‌ها = زیبایی‌شناسی
تعداد مقالات: 5
3. "بررسی تطبیقی نگاره‌هایی از کهن‌ترین شاهنامه‌ی جهان با شاهنامه‌های مکتب شیراز اینجو (725-758ه.ق)"

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 63-74

10.22059/jfava.2017.64028

معصومه عباچی؛ اصغر فهیمی فر (نویسنده مسوول)؛ محمود طاووسی