کلیدواژه‌ها = زیبایی‌شناسی
نسبت هنر و جاودانگی در هستی نگری ویتگنشتاین و کاربست آن در معناباختگی انسان معاصر

دوره 27، شماره 4، دی 1401، صفحه 19-28

10.22059/jfava.2022.339558.666875

سعیده عظیمی ترامبانیان؛ محمد علی خبری؛ محمد رضا شریف زاده