کلیدواژه‌ها = نقاشی ایرانی
سوگواری بر شوی لیلی (مطالعه تطبیقی شعر و نگاره)

دوره 1، شماره 38، تیر 1388، صفحه 25-32

زهرا رهنورد؛ فاطمه منتظری