کلیدواژه‌ها = بازنمایی
هنر آبستره و حذف روایت

دوره 19، شماره 4، دی 1393، صفحه 15-24

10.22059/jfava.2014.55416

ویدا فرهمند؛ سعید حقیر