کلیدواژه‌ها = نقاشی دیواری
خوانشی بر نقاشی‌های دیواری حمام مهدی‌قلی‌بیگ مشهد

دوره 23، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 39-52

10.22059/jfava.2017.223856.665571

علیرضا شیخی؛ مینا دشتبانی ملک آبادی


تنوع نقوش گیاهی در نقاشی دیواری عصر زندیه در شیراز

دوره 22، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 43-52

10.22059/jfava.2017.61009

فرشته السادات میرشمسی؛ محمدصادق میرزاابوالقاسمی؛ فتح‌اله زارع‌خلیلی


بررسی تزیینات معماری سنتی ایران از منظر دیوار نگاری

دوره 18، شماره 3، مهر 1392، صفحه 1-15

10.22059/jfava.2013.36411

اصغر کفشچیان مقدم؛ امیر منصوری؛ روح الله شمسی زاده ملکی


ارزیابی دیوارنگاری معاصر تهران از دیدگاه مخاطب

دوره 2، شماره 41، فروردین 1390، صفحه 63-70

اصغر کفشچیان مقدم؛ یواف دارش؛ سمیرا رویان