دوره و شماره: دوره 4، شماره 49 - شماره پیاپی 1116973، پاییز 1391 (هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی) 

شماره‌های پیشین نشریه

هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی
پاییز 1391، صفحه 1-95
هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی
پاییز 1391
هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی
بهار 1391، صفحه 1-85
هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی
بهار 1391، صفحه 1-85