دوره و شماره: دوره 4، شماره 49 - شماره پیاپی 1116973، پاییز 1391 (هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی)