دوره و شماره: دوره 4، شماره 48 - شماره پیاپی 858055، بهار 1391، صفحه 1-85 (هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی) 
1. هنر اسلامی و نگرش افقی

صفحه 5-17

سیدغلامرضا اسلامی؛ نیلوفر نیکقدم


8. مشروطه ی استتیکی در عصر قاجار

صفحه 59-68

آناهیتا مقبلی؛ بابک سلیمی زاده