دوره و شماره: دوره 4، شماره 47 - شماره پیاپی 781386، فروردین 1391، صفحه 1-85 (هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی)