نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی (JFAVA) - شماره جاری