کلیدواژه‌ها = قاجار
بررسی و تحلیل نقش‌برجسته‌های قاجاری مجموعه‌ سنگ تاق‌بستان، کرمانشاه*

دوره 19، شماره2، مرداد 1393، صفحه 27-36

10.22059/jfava.2014.51437

محمد مرتضایی؛ مریم دهقان؛ یداله حیدری باباکمال