موضوعات = کلیات هنر
معرفی و مطالعه تطبیقی، توصیفی سنگ قبرهای سلجوقی موزه گُرده میمه(اصفهان)

دوره 27، شماره 3، آذر 1401، صفحه 89-98

10.22059/jfava.2022.278746.666193

حمید پورداود؛ حسن کریمیان؛ زهرا شهبازی تبار