دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 1310832، بهمن 1391، صفحه 1-100 (51 هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی)