دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 1310832، زمستان 1391، صفحه 1-100 (51 هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی) 
2. مطالعه ای بر نقوش هندسی تزیینات معماری در مساجد گناباد، ملک زوزن و فریومد

صفحه 13-22

مهسا خوارزمی؛ محمود طاووسی؛ حسنعلی پورمند؛ جواد نیستانی