دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 1346448، اسفند 1391، صفحه 1-100 (52 هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی) 
بررسی تأثیرات نقاشی ساسانی بر دیوارنگاره‌های سغدی

صفحه 23-32

10.22059/jfava.2013.30064

ابوالقاسم دادور؛ محمد معین¬الدینی؛ الهام عصارکاشانی