موضوعات = طراحی صنعتی
چیدمان فضایی پارک‌های شهری؛ تعیین نقاط القا کننده حس ترس از جرم (مطالعه موردی: پارک تپه باشی شهر نقده)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

10.22059/jfava.2023.363563.667165

احمد فرخنده؛ مهران فاطمی نیا؛ زهرا حسین قلی پور


ارائه مدل جامع کاربردپذیری: یک مطالعه فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.22059/jfava.2023.362790.667154

کاوه تبیانی؛ ابراهیم باقری طالقانی


به سوی بازاندیشی تفکرطراحی از دریچه قابلیت

دوره 28، شماره 2، تیر 1402، صفحه 5-17

10.22059/jfava.2023.348439.666972

امیر مسعود فریدی زاد؛ محمد نقی زاده؛ سروش قاضی نوری؛ سعید میرواحدی