موضوعات = طراحی صنعتی
زمان اصیل و اثر آن بر درک لذت ناشی از کنش محصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

10.22059/jfava.2024.365008.667182

بهزاد سلیمانی؛ بهاره تیموری


ارائه مدل جامع کاربردپذیری: یک مطالعه فراترکیب

دوره 29، شماره 1، اردیبهشت 1403

10.22059/jfava.2023.362790.667154

کاوه تبیانی؛ ابراهیم باقری طالقانی


به سوی بازاندیشی تفکرطراحی از دریچه قابلیت

دوره 28، شماره 2، تیر 1402، صفحه 5-17

10.22059/jfava.2023.348439.666972

امیر مسعود فریدی زاد؛ محمد نقی زاده؛ سروش قاضی نوری؛ سعید میرواحدی