کلیدواژه‌ها = هنر
نسبت هنر و جاودانگی در هستی نگری ویتگنشتاین و کاربست آن در معناباختگی انسان معاصر

دوره 27، شماره 4، دی 1401، صفحه 19-28

10.22059/jfava.2022.339558.666875

سعیده عظیمی ترامبانیان؛ محمد علی خبری؛ محمد رضا شریف زاده


سوگردانی از ساحت صنعت به ساحت هنر؛ امکان نجات بخش زمانه ما از نگاه هیدگر

دوره 27، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 5-13

10.22059/jfava.2021.318690.666662

مرجانه سوزن کار؛ محمدرضا ریخته گران؛ شمس الملوک مصطفوی


تبیین ویژگی‌های هویتی آموزش عالی هنر با تاکید بر متغیرهای فرهنگی در ایران امروز

دوره 4، شماره 50، آبان 1391، صفحه 5-14

10.22059/jfava.2012.28933

حبیب الله آیت اللهی؛ مهدی پوررضائیان؛ مهران هوشیار