کلیدواژه‌ها = هنر اسلامی
نقش رجوع به معیارها در ایده پردازی حسن محور

دوره 25، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 57-64

10.22059/jfava.2019.270791.666096

مهناز احتشامی؛ فرهنگ مظفر؛ احمد امین پور؛ احمدرضا اخوت


نقوش ساسانی و اسلامی بر روی دستبافته بایو

دوره 2، شماره 44، مهر 1390، صفحه 23-32

علیرضا طاهری