دوره و شماره: دوره 26، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-148 
10. پست‌مدرنیسم و تاثیر آن در هنر درمانی

صفحه 105-114

زهرا بانکی زاده؛ منصور حسامی؛ علی زاده محمدی