دوره و شماره: دوره 26، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-148 
پست‌مدرنیسم و تاثیر آن در هنر درمانی

صفحه 105-114

10.22059/jfava.2020.291799.666352

زهرا بانکی زاده؛ منصور حسامی؛ علی زاده محمدی