تعداد مقالات: 501
226. بررسی کتیبه های مسجد ـ مدرسه ی شهید مطهری

دوره 4، شماره 48، بهار 1391، صفحه 49-58

فیروز مهجور؛ میثم علیئی


227. بررسی نقش و جایگاه عنوان در کارکردهای بیانیِ عکس

دوره 19، شماره1، بهار 1393، صفحه 49-58

الهه عبداله‌آبادی


229. روایت شاهنامه بر جام سفالین بیژن و منیژه

دوره 20، شماره 1، بهار 1394، صفحه 49-58

عاطفه فاضل؛ محمد خزایی


231. بازخوانی نگاره های حسین بهزاد با توجه به نظریه هرمونوتیک مدرن گادامر

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 49-58

الهام طاهریان؛ محمد کاظم حسنوند


232. آموزش خوشنویسی، به مثابه نسخه کامل آموزش سنتی هنر

دوره 20، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 51-62

احد روان جو


236. احوال و آثار محمد علی بیک نقاشباشی

دوره 4، شماره 49، پاییز 1391، صفحه 57-64

یعقوب آژند


237. مطالعه تطبیقی تصاویر نسخ چاپ سنگی و کاشی‌های مصور دوره قاجار

دوره 18، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-14

فاطمه جباری؛ محسن مراثی


238. نشانه شناسی زمان و گذر آن در عکس‌های یادگاری

دوره 18، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-15

افسانه کامران؛ اشرف السادات موسوی لر؛ زهرا رهبرنیا


239. بررسی تزیینات معماری سنتی ایران از منظر دیوار نگاری

دوره 18، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-15

اصغر کفشچیان مقدم؛ امیر منصوری؛ روح الله شمسی زاده ملکی


240. بررسی تطبیقی ژانرشناسی کمیک ایرانی با نگاهی به کمیک امریکایی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 45-54

آناهیتا علوی؛ مصطفی گودرزی؛ محمدرضا دوست محمدی


241. مطالعه زبان و بیان در پیکره سفالی طغرل بیک سلجوقی با رویکرد بینامتنی

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 45-54

جواد نکونام؛ بهمن نامورمطلق


242. بررسی بصری طغرا و مُهرهای سلطنتی ایران ( ایلخانیان-قاجار)

دوره 17، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 49-58

کامران افشارمهاجر؛ سمر کلهر


243. شیوه شیراز مکتب ترکمان

دوره 24، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 49-56

یعقوب آژند


244. مجسمه سازی در فضاهای شهری

دوره 2، شماره 44، پاییز 1390، صفحه 51-58

حسنعلی پورمند؛ محسن موسیوند


245. مفاهیم کاربردی در طراحی احساس گرا

دوره 4، شماره 50، پاییز 1391، صفحه 51-60

ابراهیم باقری


246. تحلیلی بر آیین قربانی میترا و نمادهای آن بر اساس آثار هنری

دوره 23، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 51-60

یوسف منصورزاده؛ مینو بهفروزی؛ مینو بهفروزی


248. تجلی آیین ور در نگاره گذر سیاوش از آتش

دوره 2، شماره 41، بهار 1390، صفحه 53-62

سمیه رمضان ماهی؛ سیدمحمد فدوی؛ حسن بلخاری


249. ماهیت دیبای شوشتر از منظر منابع مکتوب ( خاستگاه، مراکز تولید، نقش و کاربرد)

دوره 3، شماره 45، پاییز 1390، صفحه 53-62

احسان پورابریشم؛ فریناز فربود