کارستان هنری ولی‌جان تبریزی

دوره 24، شماره 2، تیر 1398، صفحه 47-56

10.22059/jfava.2019.265557.666023

سولماز امیرراشد


خوانشی نشانه شناختی از یک رویای شاهانه

دوره 25، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 47-56

10.22059/jfava.2018.266425.666033

آذین حقایق؛ مهناز شایسته فر؛ فرزان سجودی


بررسی کتیبه های مسجد ـ مدرسه ی شهید مطهری

دوره 4، شماره 48، خرداد 1391، صفحه 49-58

10.22059/jfava.2012.24691

فیروز مهجور؛ میثم علیئی


روایت شاهنامه بر جام سفالین بیژن و منیژه

دوره 20، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 49-58

10.22059/jfava.2015.55444

عاطفه فاضل؛ محمد خزایی


نشانه شناسی زمان و گذر آن در عکس‌های یادگاری

دوره 18، شماره 2، تیر 1392، صفحه 1-15

10.22059/jfava.2013.36379

افسانه کامران؛ اشرف السادات موسوی لر؛ زهرا رهبرنیا


بررسی تزیینات معماری سنتی ایران از منظر دیوار نگاری

دوره 18، شماره 3، مهر 1392، صفحه 1-15

10.22059/jfava.2013.36411

اصغر کفشچیان مقدم؛ امیر منصوری؛ روح الله شمسی زاده ملکی


بررسی تطبیقی ژانرشناسی کمیک ایرانی با نگاهی به کمیک امریکایی

دوره 19، شماره 3، آبان 1393، صفحه 45-54

10.22059/jfava.2014.55410

آناهیتا علوی؛ مصطفی گودرزی؛ محمدرضا دوست محمدی


شیوه شیراز مکتب ترکمان

دوره 24، شماره 4، دی 1398، صفحه 49-56

یعقوب آژند


مجسمه سازی در فضاهای شهری

دوره 2، شماره 44، مهر 1390، صفحه 51-58

حسنعلی پورمند؛ محسن موسیوند


تحلیلی بر آیین قربانی میترا و نمادهای آن بر اساس آثار هنری

دوره 23، شماره 4، دی 1397، صفحه 51-60

10.22059/jfava.2018.248604.665840

یوسف منصورزاده؛ مینو بهفروزی؛ مینو بهفروزی