هدایت فرایند طراحی محصول از طریق نظام فرایندی چکیده

دوره 22، شماره 3، مهر 1396، صفحه 109-120

10.22059/jfava.2017.63173

امیر مسعود فریدی زاد؛ حسن رضوان


بررسی نقوش گلیم سفره کردی شمال خراسان

دوره 25، شماره 3، آذر 1399، صفحه 111-124

10.22059/jfava.2021.244299.665783

اعظم صفی پور؛ اصغر فهیمی فر


تحلیل و بررسی نقش رویکرد احساس گرا در طراحی تایپفیس فارسی

دوره 23، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 115-124

10.22059/jfava.2017.225570.665586

صداقت جباری؛ مسعود محمدزاده


پیام رسانی فضای منفی در پوستر

دوره 24، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 117-124

10.22059/jfava.2019.69820

مطهره سراج؛ زهرا رهبرنیا


طراحی برای پایداری اجتماعی از طریق سیستم‌های خدمت- محصول

دوره 22، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 137-149

10.22059/jfava.2017.61018

امیر مسعود فریدی زاد؛ سارا هاتف


اصول شناخت شیوه خوشنویسی میرعلی هروی با تکیه بر مطالعۀ زاویه قلم گذاری و کرسی نقطه ها *

دوره 28، شماره 1، فروردین 1402

10.22059/jfava.2022.269577.666840

سیده فرشته حسینی رشتخوار؛ حمید رضا قلیچ خانی؛ علی نعمتی بابای لو