مطالعۀ تطبیقی سفال کوباچۀ ایران (صفویه) و سفال ایزنیک ترکیه (عثمانی)

دوره 22، شماره 2، تیر 1396، صفحه 55-66

10.22059/jfava.2017.62400

زهره ابراهیمی نژاد رفسنجانی؛ زهرا حسین آبادی؛ سید رحیم خوب بین خوش نظر


نقد تکوینی عکس ( بررسی امکان و شیوة کاربرد نقد تکوینی در عکاسی )

دوره 2، شماره 44، مهر 1390، صفحه 59-70

محمدعلی بیدختی؛ حبیب الله آیت اللهی؛ اکبر عالمی؛ بهمن نامورمطلق


کاربرد مدل کانو در طراحی و توسعه ی محصولات جدید

دوره 17، شماره 3، بهمن 1391، صفحه 59-66

10.22059/jfava.2013.29614

ناصر کلینی ممقانی؛ پریسا ایزدپناه


ارزیابی دیوارنگاری معاصر تهران از دیدگاه مخاطب

دوره 2، شماره 41، فروردین 1390، صفحه 63-70

اصغر کفشچیان مقدم؛ یواف دارش؛ سمیرا رویان


عکس: چالش دلالت عینی و مفهوم ضمنی

دوره 21، شماره 3، آذر 1395، صفحه 65-74

10.22059/jfava.2016.59657

محمد خدادادی مترجم زاده


ریخت شناسی صراحی‌های شیشه‌ای ایران در سده‌های 5 و 6 ه.ق

دوره 25، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 65-76

10.22059/jfava.2019.281717.666228

معصومه زمانی سعدآبادی؛ فرنوش شمیلی؛ حمیده حرمتی