تفسیری بر شکل پذیرش پرسپکتیو خطی در نقاشیِ‌ متأخرِ صفوی

دوره 23، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 83-92

10.22059/jfava.2017.224435.665576

عبدالله آقائی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ اصغر جوانی


بکارگیری روش کاربرمحور مبتنی بر رفتارگرایی در طراحی محصول*

دوره 19، شماره1، خرداد 1393، صفحه 85-92

10.22059/jfava.2014.50299

شیما دادخواه فرد؛ سیدرضا مرتضایی


مطالعه نقش استعاره درمحصولات صنعتی در دوره ی پست مدرن

دوره 20، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 85-92

10.22059/jfava.2015.55512

راضیه مهدیه؛ امیلیا نرسیسیانس؛ نسرین مقدم


بررسی تطبیقی نقش مایه فرشته در سنگ قبور آرامگاه ارامنه و تخت فولاد اصفهان

دوره 23، شماره 3، مهر 1397، صفحه 83-92

10.22059/jfava.2018.227470.665609

علی خدادادی؛ نینا صفی خانی؛ سید ابوتراب احمدپناه


بررسی اسلوب خط در نسخه‌ای از رسالۀ احکام نجوم

دوره 21، شماره 4، دی 1395، صفحه 85-94

10.22059/jfava.2016.59958

صداقت جباری؛ معصومه مصلح امیردهی


بازتاب اندیشه‎های علمی در نگارگری

دوره 22، شماره 3، مهر 1396، صفحه 85-94

10.22059/jfava.2017.63171

مریم کشمیری؛ زهرا رهبرنیا


بازشناسی کاربرد طلق در هنر ایرانی

دوره 25، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 85-94

10.22059/jfava.2018.243921.665778

نرجس زمانی؛ رکسانا جبل عاملی


مطالعه نقش‌مایه‌های هندسی در سفالینه‌های دوران میانی اسلام

دوره 22، شماره 4، دی 1396، صفحه 87-100

10.22059/jfava.2017.64030

خدیجه شریف کاظمی؛ فخرالدین محمدیان؛ سید رسول موسوی حاجی