بررسی تاریخی و کارکردی تولیدات روشنایی شاخص باوهاوس

دوره 23، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 103-114

10.22059/jfava.2017.233409.665664

وحید چوپانکاره؛ مریم حبیبی


هویت سازمانی در هزاره ی سوم و نقش طراحان ایرانی در آن

دوره 1، شماره 38، تیر 1388، صفحه 105-116

علی فرجی؛ رضا گنجوی


مطالعه ی موضوعی و محتوایی مجسمه های زنانه در شهر تهران

دوره 25، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 109-124

10.22059/jfava.2018.255685.665919

زینب قائلی؛ مهرنوش شفیعی سرارودی؛ شعبانعلی قربانی


خوانش نشانه‌شناسانه ی دو اثر احمد عالی با عنوان"خودنگاره"

دوره 26، شماره 3، آذر 1400، صفحه 109-118

10.22059/jfava.2021.309229.666556

سپیده سامی؛ مریم عادل؛ مصطفی گودرزی


هدایت فرایند طراحی محصول از طریق نظام فرایندی چکیده

دوره 22، شماره 3، مهر 1396، صفحه 109-120

10.22059/jfava.2017.63173

امیر مسعود فریدی زاد؛ حسن رضوان


بررسی نقوش گلیم سفره کردی شمال خراسان

دوره 25، شماره 3، آذر 1399، صفحه 111-124

10.22059/jfava.2021.244299.665783

اعظم صفی پور؛ اصغر فهیمی فر


تحلیل و بررسی نقش رویکرد احساس گرا در طراحی تایپفیس فارسی

دوره 23، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 115-124

10.22059/jfava.2017.225570.665586

صداقت جباری؛ مسعود محمدزاده


پیام رسانی فضای منفی در پوستر

دوره 24، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 117-124

10.22059/jfava.2019.69820

مطهره سراج؛ زهرا رهبرنیا