سوبژکتیو پنهان در ابژه هنر معاصر

دوره 27، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 5-15

10.22059/jfava.2021.299286.666440

سمانه محمدی؛ معصومه عباچی


بررسی نظریه شئ‌شدگی در آثار هنرمند فتورئالیست دان ادی

دوره 26، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 15-24

10.22059/jfava.2021.284147.666254

آتنا فرقانی؛ مینا محمدی وکیل؛ زهرا پاکزاد


اخلاق کاربردی و طراحی گرافیک

دوره 26، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 17-26

10.22059/jfava.2021.303795.666484

عبدالعلی باقری


تحلیل مفهوم هنرمند کنشگر با تکیه بر اندیشۀ هانا آرنت

دوره 26، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 17-25

10.22059/jfava.2021.319131.666655

سپهر دانش اشراقی؛ محمد رضا مریدی؛ امیر مازیار


خوانشی بر پنداره لذت در طراحی‌صنعتی

دوره 26، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 37-48

10.22059/jfava.2020.289398.666323

محمد رزاقی؛ سمیه افراشته


گونه شناسی سفال نگاره های چندرنگ کرمان در عصر صفوی

دوره 26، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 47-57

10.22059/jfava.2021.309473.666561

حمیدرضا روحانی راوری؛ سید سعید سید احمدی زاویه؛ حسن سلاجقه


کلیشه های جنسیتی و اطلاق جنسیت به یک اثر هنری: مطالعه موردی "نقاشی رئال و انتزاعی"

دوره 27، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 63-70

10.22059/jfava.2021.303746.666483

آزیتا شکوهی زادگان؛ رضا افهمی؛ مهدی کشاورز افشار