تعداد مقالات: 510
476. چکیده های انگلیسی

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-12


479. بررسی نظریه شئ‌شدگی در آثار هنرمند فتورئالیست دان ادی

دوره 26، شماره 1، بهار 1400، صفحه 15-24

10.22059/jfava.2021.284147.666254

آتنا فرقانی؛ مینا محمدی وکیل؛ زهرا پاکزاد


480. اخلاق کاربردی و طراحی گرافیک

دوره 26، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 17-26

10.22059/jfava.2021.303795.666484

عبدالعلی باقری


484. خوانشی بر پنداره لذت در طراحی‌صنعتی

دوره 26، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 37-48

10.22059/jfava.2020.289398.666323

محمد رزاقی؛ سمیه افراشته


496. پست‌مدرنیسم و تاثیر آن در هنر درمانی

دوره 26، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 105-114

10.22059/jfava.2020.291799.666352

زهرا بانکی زاده؛ منصور حسامی؛ علی زاده محمدی


499. عکس‌های جوئل پیتر ویتکین و ناخودآگاه جمعی

دوره 26، شماره 1، بهار 1400، صفحه 123-130

10.22059/jfava.2020.292784.666363

سودابه شایگان؛ محمد خدادادی مترجم زاده