تعداد مقالات: 490
131. قرابت‌های سبک‌شناختی و ساختاریِ پرتره‌های سلطنتی و عامیانه در عصر قاجار

دوره 25، شماره 1، بهار 1399، صفحه 25-36

علیرضا بهارلو؛ محمد کاظم حسنوند؛ محمد خزایی


132. بررسی و تحلیل نقش‌برجسته‌های قاجاری مجموعه‌ سنگ تاق‌بستان، کرمانشاه*

دوره 19، شماره2، تابستان 1393، صفحه 27-36

محمد مرتضایی؛ مریم دهقان؛ یداله حیدری باباکمال


133. کارستان هنری محمد باقر

دوره 20، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 27-37

یعقوب آژند


134. جهانی شدن رسانه‌ها و طراحی گرافیک

دوره 21، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 27-38

عبدالعلی باقری؛ کامران افشارمهاجر


135. تحلیل فرم و ترکیب‌بندی در خط نستعلیق بر اساس اصول نظریه گشتالت

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 27-36

حسین رضوی فرد؛ حسنعلی پورمند؛ رضا افهمی


139. زندگی و آثار علی اشرف

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 29-38

یعقوب آژند


140. بررسی مفاهیم ذهنی و تاثیر آن در خلق فضاهای عینی هنر

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 29-38

مرجان محمدی؛ بهزاد سلیمانی


141. ویژگی های اژدها در نگارگری عصرصفوی با تأکید برتوصیفات فردوسی در شاهنامه

دوره 4، شماره 49، پاییز 1391، صفحه 31-44

بهاره براتی؛ اصغر کفشچیان مقدم


145. زمینه‌مندی اجتماعی- فرهنگی موضوعات و آثار در پژوهش‌های تطبیقی هنر

دوره 18، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-15

مقداد جاوید صباغیان؛ سید سعید سید احمدی زاویه؛ اسماعیل بنی اردلان


146. تحلیل پدیدارشناختی واقعیت افزوده به‌مثابۀ رسانه در هنر معاصر (هنر واقعیت افزوده در دوسالانۀ ونیز و استانبول 2011)

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 21-30

ریحانه رفیع زاده اخویان؛ اصغر جوانی؛ محمد جواد صافیان


147. شناخت و بررسی مضامین و نقوش تزیینی سنگ قبور شهرستان دره‌شهر در استان ایلام

دوره 21، شماره 1، بهار 1395، صفحه 23-35

اکبر شریفی نیا؛ مجید ساریخانی؛ عباس دولت‌یاری؛ نعیمه قائمی


148. نقش خاندان قرچغای‌خان در پیشبرد هنرهای مکتوب قرن یازدهم شهر مشهد

دوره 19، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 27-38

ابوذر ناصحی؛ سید محمد فدوی


149. شیوه تبریز مکتب ترکمان

دوره 23، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 29-40

یعقوب آژند