تبیین کارکرد معراج در روایات اساطیری

دوره 20، شماره 4، دی 1394، صفحه 1-13

10.22059/jfava.2015.57009

زهرا عبداله؛ مهدی پور رضائیان؛ علی اصغر شیرازی؛ محمدعلی رجبی


صفحات آغازین

دوره 21، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-3


صفحات آغازین

دوره 22، شماره 2، تیر 1396، صفحه 1-3


اصل "واق" در نقاشی ایران

دوره 1، شماره 38، تیر 1388، صفحه 5-14

یعقوب آژند


بررسی شکل و فرم در ریتون های ایرانی (هزاره چهارم قبل از میلاد تا پایان دوره ساسانی )*

دوره 2، شماره 41، فروردین 1390، صفحه 5-12

ابوالقاسم دادور؛ نصرت الملوک مصباح اردکانی


دیدگاه عارفان مسلمان درباره نور وتأثیر آن برسا حت هنر

دوره 2، شماره 42، تیر 1390، صفحه 5-14

سیدرحیم خوش نظر؛ غلامرضا اعوانی؛ حکمت اله ملاصالحی؛ حبیب الله آیت اللهی


جستجو در «نسبیت»

دوره 2، شماره 43، مرداد 1390، صفحه 5-16

کامبیز نوایی؛ آزاده نوایی


نوع لباس و نمادهای رنگ در عرفان اسلامی

دوره 2، شماره 44، مهر 1390، صفحه 5-14

مریم مونسی سرخه؛ فریده طالب پور؛ مصطفی گودرزی


شیوه «پرداز» در نقاشی ایران

دوره 3، شماره 45، آذر 1390، صفحه 5-12

یعقوب آژند


تغییرات زاویه دید و همبستگی آن با دگرگونی های معنایی در هنرهای دیداری

دوره 3، شماره 46، آذر 1390، صفحه 5-14

مهرداد صدقی؛ حبیب الله آیت اللهی؛ مصطفی گودرزی


تحلیل خودنگاره با رویکرد انتقادی به نظریه "مرگ مؤلف" رولان بارت

دوره 4، شماره 47، فروردین 1391، صفحه 5-14

10.22059/jfava.2012.24372

اشرف السادات موسوی لر؛ سمانه کاظمیان مروی


هنر اسلامی و نگرش افقی

دوره 4، شماره 48، خرداد 1391، صفحه 5-17

10.22059/jfava.2012.24687

سیدغلامرضا اسلامی؛ نیلوفر نیکقدم


تبیین ویژگی‌های هویتی آموزش عالی هنر با تاکید بر متغیرهای فرهنگی در ایران امروز

دوره 4، شماره 50، آبان 1391، صفحه 5-14

10.22059/jfava.2012.28933

حبیب الله آیت اللهی؛ مهدی پوررضائیان؛ مهران هوشیار


مرگِ زمان، و هرمنوتیکِ عکسِ اجتماعی

دوره 17، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 5-12

10.22059/jfava.2013.30062

محمد حسن پور؛ علیرضا نوروزی طلب


تحلیل ساختاری نقد نقاشی

دوره 19، شماره1، خرداد 1393، صفحه 5-12

10.22059/jfava.2014.50292

محمدرضا ابوالقاسمی