تجلی آیین ور در نگاره گذر سیاوش از آتش

دوره 2، شماره 41، فروردین 1390، صفحه 53-62

سمیه رمضان ماهی؛ سیدمحمد فدوی؛ حسن بلخاری


جلوه‌های هنری در تزیینات کاشی‌کاری مدرسة خان شیراز

دوره 23، شماره 3، مهر 1397، صفحه 53-64

10.22059/jfava.2018.244985.665810

الناز قرائتی؛ سید هاشم حسینی؛ حسین پورنادری


پیدایش، شکوفایی و افول سفال لاجوردینه

دوره 25، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 53-64

10.22059/jfava.2019.260506.665978

عباس اکبری؛ امیر حسین چیت سازیان؛ انسیه سادات موسوی ویایه


تزئینات گره چینی در بناهای محله خانه بر ماسوله

دوره 19، شماره 4، دی 1393، صفحه 55-66

10.22059/jfava.2014.55421

حسن ستاری ساربانقلی؛ سعید حسن پور لمر


کارکردهای طراز در دوره فاطمیان

دوره 21، شماره 2، آذر 1395، صفحه 55-64

10.22059/jfava.2016.59645

فریده طالب پور


به سوی راهکاری برای طراحی فرهنگ محور

دوره 2، شماره 42، تیر 1390، صفحه 57-66

علیرضا اژدری؛ امیرمسعود فریدی زاد؛ پارسا کامه خوش


تکوین معیارهای زیبایی‌شناسی صفحات وب ایران

دوره 19، شماره2، مرداد 1393، صفحه 57-68

10.22059/jfava.2014.51440

سمیه مهریزی‌ثانی؛ محمد خزایی