تعداد مقالات: 490
26. هم پوشانی نقد و امر زیباشناختی در هنر

دوره 20، شماره 1، بهار 1394، صفحه 5-12

مجید اکبری


28. بررسی رویکرد کیچ در عرصه ارتباطات بصری

دوره 20، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 5-16

میترا معنوی راد؛ فاطمه مرسلی توحیدی


31. زیباشناسی «نمود» و ظهور امپرسیونیسم

دوره 21، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 5-12

محمدرضا ابوالقاسمی


32. چرخش فرهنگ زیبایی: تحول معیارهای زیبایی فردی در گذار از عصر قاجار به پهلوی

دوره 22، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 5-16

منظر محمدی؛ سید سعید سید احمدی زاویه


33. مفهوم زیبایی و مبانی زیبایی‌شناسی در قرآن

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 5-14

حسن بلخاری قهی


35. تصویر، ایماژ (پی انگاره) و ادراک بصری

دوره 23، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 5-12

عارفه صرامی؛ اصغر فهیمی فر


36. شنیدن رنگی (مطالعه پیرامون حس آمیزی و فرایند ترکیب حواس)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 5-12

سحر سهیلی صدیق؛ مهرناز کوکبی


38. کودک درون و خلاقیت در هنر

دوره 1، شماره 40، زمستان 1388، صفحه 5-14


39. تحلیل هنر تعاملی با رویکرد پدیدار شناسانه از منظر مرلوپونتی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 5-12

محمد جواد صافیان؛ هما نوزاد؛ حسین اردلانی


40. خوانشی در باب معاصریت در هنر

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 5-14

ترنم تقوی؛ اصغر کفشچیان مقدم؛ محبوبه پهلوان


43. واکاوی نظریه‏ انتقادی در گفتمان هنر اجتماعی-سیاسی پست‏مدرن

دوره 25، شماره 1، بهار 1399، صفحه 5-16

محبوبه طاهری؛ عفت السادات افضل طوسی؛ حسینعلی نوذزی


47. پدیده شناسی زمان در حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 8-18

سودابه یوسف نژاد؛ محمدمنصور فلامکی


48. تحلیل تطبیقی دو نگاره از بارگاه سلیمان نبی بر اساس الگوی نشانه شناسی اجتماعی تصویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

ابوالقاسم دادور


49. مطالعه سیرتحول نقوش چلیپایی در تزیینات معماری دوره اسلامی ایران و زیبایی شناسی و نمادشناسی آن

دوره 18، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-14

رضا رضالو؛ یحیی آیراملو؛ اسدالله میرزاآقاجانی


50. گـیــاه زنــدگـی در ایران، میانرودان و مصر باستان

دوره 18، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-15

صدرالدین طاهری؛ زهره سلطانمرادی