تعداد مقالات: 510
28. بررسی رویکرد کیچ در عرصه ارتباطات بصری

دوره 20، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 5-16

10.22059/jfava.2015.56376

میترا معنوی راد؛ فاطمه مرسلی توحیدی


31. زیباشناسی «نمود» و ظهور امپرسیونیسم

دوره 21، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 5-12

10.22059/jfava.2016.59946

محمدرضا ابوالقاسمی


35. تصویر، ایماژ (پی انگاره) و ادراک بصری

دوره 23، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 5-12

10.22059/jfava.2017.232572.665647

عارفه صرامی؛ اصغر فهیمی فر


36. شنیدن رنگی (مطالعه پیرامون حس آمیزی و فرایند ترکیب حواس)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 5-12

10.22059/jfava.2018.67748

سحر سهیلی صدیق؛ مهرناز کوکبی


39. تحلیل هنر تعاملی با رویکرد پدیدار شناسانه از منظر مرلوپونتی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 5-12

10.22059/jfava.2018.249001.665847

محمد جواد صافیان؛ هما نوزاد؛ حسین اردلانی


40. خوانشی در باب معاصریت در هنر

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 5-14

10.22059/jfava.2018.252196.665877

ترنم تقوی؛ اصغر کفشچیان مقدم؛ محبوبه پهلوان


43. واکاوی نظریه‏ انتقادی در گفتمان هنر اجتماعی-سیاسی پست‏مدرن

دوره 25، شماره 1، بهار 1399، صفحه 5-16

10.22059/jfava.2018.244050.665776

محبوبه طاهری؛ عفت السادات افضل طوسی؛ حسینعلی نوذزی


48. پدیده شناسی زمان در حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 8-18

10.22059/jfava.2018.252246.665880

سودابه یوسف نژاد؛ محمدمنصور فلامکی


50. گـیــاه زنــدگـی در ایران، میانرودان و مصر باستان

دوره 18، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-15

10.22059/jfava.2013.36319

صدرالدین طاهری؛ زهره سلطانمرادی