تزیین و ساختار بصری حروف خط کوفی در کتیبه نقاشی مقبره ارسلان جاذب

دوره 27، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 71-82

10.22059/jfava.2021.312288.666588

,وحیده زابلی زاده غضنفرآبادی؛ علیرضا شیخی


تبیین شیوة طراحی نقوش کاشی های ستاره ای شکل کاشان در سدة 6تا 8هجری

دوره 27، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 83-92

10.22059/jfava.2022.333012.666813

سکینه خاتون محمودی؛ زهرا حسین آبادی


گونه شناسی سفال های نقش افزوده قلعه کوه قاین

دوره 26، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 89-100

10.22059/jfava.2021.315703.666624

امیر انوری مقدم؛ محمد فرجامی؛ علی اصغر محمودی؛ محمدرضا سروش


نمادشناسی و گونه شناسی شیرسنگی های ایران با تأکید بر نقوش و خطوط پیرامونی.

دوره 27، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 103-113

10.22059/jfava.2021.320212.666665

روح اله رحمانی؛ سید عبدالمجید شریف زاده؛ مهدی امرایی


پست‌مدرنیسم و تاثیر آن در هنر درمانی

دوره 26، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 105-114

10.22059/jfava.2020.291799.666352

زهرا بانکی زاده؛ منصور حسامی؛ علی زاده محمدی


طراحی مسئولانه، طراحی محصول با هدف کمک به روان درمانی

دوره 26، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 111-122

10.22059/jfava.2020.302986.666478

سعید علیاری؛ مهسا چینی کار؛ امیر مسعود فریدی زاد