تعداد مقالات: 490
51. تاثیر مفهوم لذت گراییِ زیباشناختی در بستر تاریخی مرمت ‌تابلوهای نقاشی در سده نوزدهم

دوره 18، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-11

محسن قانونی؛ مهدی حسینی؛ حمید فرهمند بروجنی


53. رقم مسجع: علل و رویکرد مذهبی- اجتماعی آن

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-8

یعقوب آژند


54. آموزش کل‌گرا رویکردی نوین، همسو با برخی مولفه‌های آموزش سنتی هنر ایرانی اسلامی

دوره 21، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 11-20

ندا سیفی؛ حسن بلخاری قهی؛ مهدی محمدزاده


56. شاهنامه قرچقای خان (شاهنامه ویندزور)

دوره 3، شماره 45، پاییز 1390، صفحه 13-22

مهدی حسینی


57. مطالعه ای بر نقوش هندسی تزیینات معماری در مساجد گناباد، ملک زوزن و فریومد

دوره 17، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 13-22

مهسا خوارزمی؛ محمود طاووسی؛ حسنعلی پورمند؛ جواد نیستانی


58. گوپت و شیردال در خاور باستان

دوره 17، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 13-22

صدرالدین طاهری


59. تأملاتی در باب نسبت «حکمت هنراسلامی» و «فلسفه هنر اسلامی»

دوره 19، شماره1، بهار 1393، صفحه 13-24

زهره کرامت؛ مصطفی گودرزی


60. فرمالیسم از نگاه کلایو بل و نیکلاس لومان

دوره 19، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 13-18

مریم بختیاریان


61. بررسی ویژگی های تزیینی قرآن نگاری مکتب شیراز عصر صفوی

دوره 20، شماره 1، بهار 1394، صفحه 13-24

ندا شفیقی؛ محسن مراثی


64. پدیدارشناسی رنگ در نقاشی

دوره 23، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 13-22

محمدرضا ابوالقاسمی


65. گذر معنا از نگاره به فرانگاره

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 13-20

مازیار زند؛ سعید زاویه؛ امیر نصری


71. بداهه سازی در هنر نقاشی و تصویر سازی

دوره 2، شماره 44، پاییز 1390، صفحه 15-22

سیدمحمد فدوی؛ اصغر کفشچیان مقدم


72. جـایگاه "خط منحنی" در نقوش ایرانـی

دوره 3، شماره 46، پاییز 1390، صفحه 15-22

امیر فرید


73. سیر تحول ویژگی‌های نقوش ظروف سفالین تمدن حصار

دوره 4، شماره 50، پاییز 1391، صفحه 15-22

پریسا رضایی؛ سید ابوتراب احمدپناه


75. هنر آبستره و حذف روایت

دوره 19، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 15-24

ویدا فرهمند؛ سعید حقیر