شاهنامه قرچقای خان (شاهنامه ویندزور)

دوره 3، شماره 45، آذر 1390، صفحه 13-22

مهدی حسینی


مطالعه ای بر نقوش هندسی تزیینات معماری در مساجد گناباد، ملک زوزن و فریومد

دوره 17، شماره 3، بهمن 1391، صفحه 13-22

10.22059/jfava.2013.29609

مهسا خوارزمی؛ محمود طاووسی؛ حسنعلی پورمند؛ جواد نیستانی


گوپت و شیردال در خاور باستان

دوره 17، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 13-22

10.22059/jfava.2013.30063

صدرالدین طاهری


پدیدارشناسی رنگ در نقاشی

دوره 23، شماره 2، تیر 1397، صفحه 13-22

10.22059/jfava.2018.231347.665634

محمدرضا ابوالقاسمی


گذر معنا از نگاره به فرانگاره

دوره 23، شماره 3، مهر 1397، صفحه 13-20

10.22059/jfava.2018.247522.665824

مازیار زند؛ سعید زاویه؛ امیر نصری


بداهه سازی در هنر نقاشی و تصویر سازی

دوره 2، شماره 44، مهر 1390، صفحه 15-22

سیدمحمد فدوی؛ اصغر کفشچیان مقدم


جـایگاه "خط منحنی" در نقوش ایرانـی

دوره 3، شماره 46، آذر 1390، صفحه 15-22

امیر فرید


سیر تحول ویژگی‌های نقوش ظروف سفالین تمدن حصار

دوره 4، شماره 50، آبان 1391، صفحه 15-22

10.22059/jfava.2012.28934

پریسا رضایی؛ سید ابوتراب احمدپناه


هنر آبستره و حذف روایت

دوره 19، شماره 4، دی 1393، صفحه 15-24

10.22059/jfava.2014.55416

ویدا فرهمند؛ سعید حقیر